Huisregels 

Welkom bij het EK Baanwielrennen 2024! Libéma Prof Cycling B.V. (hierna te noemen: Organisator)

organiseert in opdracht het EK Baanwielrennen 2024 in de locatie van Omnisport te Apeldoorn (hierna te

noemen: Omnisport). De locatie Omnisport is ten tijde van het EK Baanwielrennen alleen toegankelijk

met een geldig toegangsbewijs of accreditatie. Om een prettig en veilig bezoek te kunnen borgen gelden

daarnaast de volgende huisregels:


1. Het bezoek aan de accommodatie en/of het evenement geschiedt op eigen risico. De accommodatie

is uiterlijk 1 uur voor aanvang wedstrijd geopend voor publiek, voor de precieze openingstijden kunt u de

website van het evenement raadplegen.

2. Eigen consumpties (m.u.v. een klein flesje water (max. 500ml) of klein snoepgoed) zijn niet

toegestaan. Er zijn horecagelegenheden in het pand waar drink- en etenswaren te verkrijgen zijn. Bij de

entree zal een tassencontrole plaats vinden.

3. Drugs, (speelgoed) wapens en vuurwerk zijn verboden.

4. De door Organisator aangewezen (beveiliging)medewerkers zijn bevoegd bezoekers te controleren

(middels fouillering en visitatie), uw tas(sen) te doorzoeken en om (naar hun oordeel) ongeoorloofde

voorwerpen in beslag te nemen. Indien u hier geen medewerking aan verleent, wordt u de toegang tot de

locatie en het evenement ontzegd. Medicijnen zijn uiteraard toegestaan mits een medische verklaring

kan worden getoond.

5. Indien een bezoeker naar het oordeel van (de beveiliging ingeschakeld door en/of medewerkers van)

Organisator/Omnisport de orde, rust en/of veiligheid verstoort al dan niet als gevolg van het overtreden

van deze huisregels kan deze bezoeker de toegang tot de locatie en/of het evenement worden ontzegd

of ontnomen.

6. Het is niet toegestaan tijdens het evenement of in de locatie van Omnisport expliciet politieke,

levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als

aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden. Daarnaast is (het dragen) van

nationalistische en/of politieke uitlatingen in kleding of op meegebrachte attributen verboden. In (een

van) de voorgaande situatie(s) en/of bij bedreiging, vernieling, beschadiging, mishandeling, intimidatie,

agressie, discriminatie, racisme, diefstal en/of ongewenste intimiteiten wordt u de toegang tot de locatie

en het evenement ontzegd of ontnomen en kan de politie worden gewaarschuwd.

7. Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) Organisator en/of

Omnisport en/of schade toebrengen aan de bezittingen van Organisator en/of Omnisport en/of derde(n)

worden hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald.

8. Het is verboden glaswerk mee te nemen buiten de ruimte waar het glaswerk verstrekt is.

9. Flyeren, collecteren of het uitvoeren van andere (commerciële) activiteiten (zoals het maken van

reclame en/of het aanbieden van goederen of diensten) is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming

van Organisator. Dergelijke toestemming dient op eerste verzoek getoond te worden.

10. Het gehele gebouw is rookvrij. E-sigaretten en andere vormen van rookwaar zijn tevens niet

toegestaan. Roken en het gebruik van e-sigaretten is alleen toegestaan buiten op de daarvoor

aangewezen locaties.

11. Bezoekers dienen te allen tijde instructies van de veiligheidsdiensten en/of personeel van

Organisator en/of Omnisport op te volgen.

12. Het is niet toegestaan over de reling van de wielerbaan heen te hangen, ook jassen e.d. mogen nooit

over de reling heen gehangen worden.

13. Betreding van de wielerbaan door onbevoegden is niet toegestaan.

14. Organisator kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van de locatie, de activiteiten en

personen die zich in of rondom de locatie begeven. Deze opnames kunnen als sfeerimpressies worden

gebruikt in commerciële uitingen. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een

filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet. Voor het gebruik en de publicatie van deze

beeld/geluidsopnames is Organisator geen vergoeding verschuldigd aan de daarop afgebeelde

personen.

15. Organisator en Omnisport verwerken persoonsgegevens (waaronder (camera)beelden) in

overeenstemming met toepasselijke regelgeving en haar privacy statement.

16. Het meebrengen van (digitale) foto- en videoapparatuur wordt toegestaan in de accommodatie mits

de apparatuur en de beelden niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Bij constatering van

onrechtmatig commercieel gebruik van deze apparatuur en/of beelden wordt u verwijderd uit de locatie

en wordt u de (verdere) toegang tot het evenement ontzegd en zal dit gerapporteerd worden aan

Organisator en de KNWU. Eventuele vervolgstappen zullen door deze partijen genomen worden.

17. Organisator en Omnisport aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal,

verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van

een bezoek aan de accommodatie en/of het evenement, behoudens voor zover veroorzaakt als gevolg

van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Organisator en/of Omnisport.

18. Organisator en Omnisport zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen

bedrijfsschade en inkomstenderving.

19. Voor zover Organisator en Omnisport geen beroep toekomt op

vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen, zijn Organisator en Omnisport ten hoogste aansprakelijk voor

hetgeen door de betreffende aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, met inbegrip van het bedrag

van het eigen risico.

20. In situaties waarin deze huisregels niet voorzien, beslist Organisator en/of door haar ingeschakelde

personen en/of Omnisport over de te nemen maatregelen.